Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

Inleiding

De Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) beschrijven hoe Vitamin earth in Nederland (“Bedrijf”, “wij” en “onze”) uw gebruik van deze website reguleert https:/ /vitaminearth.nl (de “Website”). Lees de volgende informatie aandachtig door om onze praktijken met betrekking tot uw gebruik van de website te begrijpen. Het Bedrijf kan de Voorwaarden op elk moment wijzigen. Het Bedrijf kan u via de beschikbare communicatiemiddelen op de hoogte stellen van de wijzigingen in de Voorwaarden. Het Bedrijf raadt u aan de website regelmatig te controleren om de actuele versie van de Voorwaarden en hun eerdere versies te zien.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat u door een dergelijke rechtspersoon gerechtigd bent om de Voorwaarden te sluiten als de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Vitamin Earth BV

Baanweg 28

3844KS Harderwijk

KVK nummer: 81660286

Btw-nummer: NL002204020B05

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) van uw besluit tot herroeping sturen het contract.

Privacybeleid 

Ons privacybeleid is beschikbaar op een aparte pagina. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we informatie over u verwerken. U zult begrijpen dat u door uw gebruik van de website erkent dat de verwerking van deze informatie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid.

Uw account 

Wanneer u de website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord en andere inloggegevens en voor veilige toegang tot uw apparaat. U mag uw account aan niemand toewijzen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot uw account als gevolg van verduistering of diefstal van uw account. Het bedrijf kan de service weigeren of annuleren, uw account beëindigen en inhoud verwijderen of bewerken. 

Het bedrijf verzamelt niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 (zestien). Als u jonger bent dan 16 (zestien) jaar oud, mag u de website niet gebruiken en mag u onder geen enkele omstandigheid de Voorwaarden aangaan. 

Diensten

De website stelt u in staat om Diensten te gebruiken die beschikbaar zijn op de website. U mag de diensten niet gebruiken voor illegale doeleinden. 

We kunnen, naar eigen goeddunken, vergoedingen voor het gebruik van de website voor u vaststellen. Alle prijzen worden afzonderlijk gepubliceerd op relevante pagina’s op de website. We kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment eventuele vergoedingen wijzigen. 

We kunnen gecertificeerde betalingssystemen gebruiken, die ook hun commissies kunnen hebben. Dergelijke commissies kunnen op u worden geïmpliceerd wanneer u een bepaald betalingssysteem kiest. Gedetailleerde informatie over commissies van dergelijke betalingssystemen is te vinden op hun websites. 

Diensten van derden 

De website kan links bevatten naar andere websites, applicaties en platforms (hierna de “Gelinkte Sites”). 

Het Bedrijf heeft geen controle over de Gelinkte Sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere materialen van de Gelinkte Sites. Het Bedrijf stelt deze links aan u ter beschikking voor het leveren van de functionaliteit of diensten op de website. 

Verboden gebruik en intellectueel eigendom 

Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website vanaf één apparaat in overeenstemming met de voorwaarden. U mag de website niet gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. U mag de website niet gebruiken op een manier die de website kan uitschakelen, beschadigen of verstoren. 

Alle inhoud op de website omvat tekst, code, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, compilatie, software die op de website wordt gebruikt (hierna en hierna de “Inhoud”). De inhoud is eigendom van het bedrijf of zijn contractanten en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten die dergelijke rechten beschermen. U stemt ermee in alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen of -beperkingen in de inhoud te gebruiken en het is u verboden de inhoud te wijzigen.

U mag de inhoud niet publiceren, verzenden, wijzigen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of afgeleide werken maken en verkopen, of op enigerlei wijze gebruiken. Uw plezier van de website geeft u niet het recht om illegaal en niet-toegestaan ​​gebruik van de inhoud te maken, en in het bijzonder zult u de eigendomsrechten of kennisgevingen in de inhoud niet wijzigen. U mag de inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het Bedrijf verleent u geen licenties op het intellectuele eigendom van het Bedrijf.

Het bedrijfsmateriaal 

Door uw inhoud te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, geeft u het bedrijf toestemming om uw inhoud te gebruiken in verband met de bedrijfsvoering van het bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten om te verzenden, publiekelijk weer te geven, te distribueren, openbaar te maken uw Inhoud uitvoeren, kopiëren, reproduceren en vertalen; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inhoud. 

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Content. Het Bedrijf is niet verplicht om Inhoud die u ons stuurt te publiceren of ervan te genieten en kan uw Inhoud op elk moment verwijderen. 

Door uw inhoud te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inhoud bezit. 

Afwijzing van aansprakelijkheid 

De informatie die via de website beschikbaar is, kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De Maatschappij is niet aansprakelijk voor deze onjuistheden en fouten. 

Het bedrijf doet geen uitspraken over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de inhoud op en diensten die beschikbaar zijn op de website. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden al dergelijke Inhoud en diensten geleverd op de “as is”-basis. Het bedrijf wijst alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze inhoud en diensten af, inclusief garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van genot, gegevens of winst, in de verbinding met het genot of de uitvoering van de website in de context van het onvermogen of vertraging om van de website of haar diensten te genieten, of voor enige inhoud van de website, of anderszins voortkomend uit het genot van de website, op basis van contract en niet – contractaansprakelijkheid of andere reden. 

Indien de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade, hetzij gevolg- of incidentele schade, in een bepaald geval verboden is, is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing. 

Beëindiging en toegangsbeperking 

Het bedrijf kan uw toegang en account tot de website en de gerelateerde diensten of enig onderdeel op elk moment beëindigen, zonder kennisgeving, in geval van schending van de voorwaarden. 

Diversen 

Het toepasselijke recht van de Voorwaarden is het materiële recht van het land waar het Bedrijf is opgericht, met uitzondering van de collisieregels. U mag de website niet gebruiken in rechtsgebieden die niet alle bepalingen van de Voorwaarden uitvoeren. 

Er zal geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie worden geïmpliceerd tussen u en het bedrijf als gevolg van de voorwaarden of het gebruik van de website. 

Niets in de Voorwaarden vormt een afwijking van het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken, politie en wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de website.

Als een deel van de Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, worden de nietige of niet-afdwingbare clausules geacht te zijn vervangen door geldige en afdwingbare clausules die vergelijkbaar zijn met de originele versie van de Voorwaarden en andere delen en secties van de De voorwaarden zijn van toepassing op u en het bedrijf. 

De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het genot van de website en de voorwaarden vervangen alle eerdere berichten en aanbiedingen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het bedrijf.

Het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van haar verplichtingen wanneer het falen of de vertraging het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van het bedrijf, met inbegrip van technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo’s, rellen, handelingen, regelgeving, wetgeving , of bevelen van de overheid, terroristische daden, oorlog of enige andere kracht buiten de controle van het Bedrijf. 

In het geval van controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie tussen het bedrijf en u met betrekking tot de website of andere gerelateerde problemen, of de voorwaarden, komen u en het bedrijf overeen om te proberen dergelijke controverses, eisen, claims, geschillen op te lossen , of rechtsgronden door onderhandelingen te goeder trouw, en in het geval van het mislukken van dergelijke onderhandelingen, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar het bedrijf is gevestigd.

Klachten 

We doen er alles aan om eventuele klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Als u een klacht wilt indienen over deze voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onze website. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen beantwoorden. We hopen elke klacht die onder onze aandacht is gebracht op te lossen, maar als u van mening bent dat uw klacht niet adequaat is opgelost, behoudt u zich het recht voor om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

Contactgegevens 

We verwelkomen uw opmerkingen of vragen over onze voorwaarden. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

× Vraag het via Whatsapp!